הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

תמונת מצב ארצית שגרה

ספרות פיקוד העורף

בעמוד זה תוכלו לעיין בספרות התו"ל (תורות הלחימה) הבלתי מסווגת של פיקוד העורף, הכוללת תפיסות ותורות לכוחות פיקוד העורף ומנחים לגופים אזרחיים בתחומי ההתגוננות האזרחית. ניתן גם להוריד את הקבצים למחשבכם האישי.

טרור כימי     תפיסת היסוד לפיקוד העורף     תפיסת המנהיגות הכתומה

תורת חילוץ לכודים     התנהגות האוכלוסייה ברעידת אדמה ועקרונות ההתערבות     מנחה לרשות המקומית בתחום רעידות אדמה    

מנחה להכשרת סע"ר ברשות המקומית

תורת המיגון הפיזי     קביעת סדר עדיפויות הנדסי לטיפול באתרי הרס - טריאג' מבני     מנחה להכנת תכנית מיגון למוסד מיוחד לבעלי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים     מנחה למיגון חדרי מדרגות    מנחה לתחזוקת מקלטים ולשימוש דו-תכליתי במקלטים ברשויות המקומיות

תורת הסיוע האזרחי     תורת הפעלת המתנדבים     התנהגות האוכלוסייה ברעידת אדמה ועקרונות ההתערבות

התנהגות האוכלוסייה באירוע מגיפה ועקרונות ההתערבות     התנהגות אוכלוסייה בעת פינוי והתפנות במצבי חירום ועקרונות ההתערבות     תכנון ותיאום הדרכת תלמידים ומבוגרים לחירום

סריקה לאיתור חללים     יחידת הקישור לרשויות המקומיות     התנהגות האוכלוסייה בעימות בטחוני ועקרונות  ההתערבות

תורת התנהגות האוכלוסייה במצבי חירום

 

מענה רפואי באירוע הרס    

הוראות התנהגות ברעידת אדמה בערבית     הוראות התנהגות במצבי חירום בערבית

תנאי רישיון השימוש בספרות מקצועית של פקע"ר

1. השימוש בספרות המקצועית המצוי באתר המרשתת של פקע"ר (להלן: "הספרות המקצועית") כפוף לתנאי השימוש שלהלן.
2. קריאת הספרות המקצועית והשימוש בה או בתכניה מביעים את הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לקרוא את הספרות המקצועית ולעשות בה שימוש.
3. הספרות המקצועית מיועדת לשימוש אך ורק על ידי מתאמני פיקוד העורף ומי שהוכשר על ידי פיקוד העורף בתחום החילוץ וההצלה.
4. הספרות המקצועית מוצגת למשתמש As Is. פיקוד העורף אינו אחראי לכל שימוש שהמשתמש עושה בה, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או להסתמכות המשתמש עליה.
5. פיקוד העורף לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש בספרות המקצועית.
6. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע בספרות המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בספרות המקצועית לבין הפקודות וההוראות המחייבות את גופי החילוץ וההצלה, יקבעו פקודות והוראות אלה, לפי העניין, ועל המשתמש לנהוג בהתאם להן.
7. יובהר, כי אין במידע ובנתונים המופיעים בספרות המקצועית כדי להוות פרסומת, המלצה או לבטא העדפה של פיקוד העורף, כלכלית, תפעולית או אחרת, למוצר כזה או אחר. המידע והנתונים המופיעים בספרות המקצועית, לרבות שמות הכלים המצויינים בו, הוא המידע שבו נעשה שימוש ע"י גורמי צה"ל בתחום החילוץ וההצלה. הכלים אשר מופיעים בספרות המקצועית הם כלים אשר נרכשו על ידי פיקוד העורף בהתאם לדרישות כל דין, והשימוש בשמות הכלים נעשה לצורכי אחידות ולנוחות בלבד, ואין בו כדי להוות המלצה, העדפה או פרסום של אותם הכלים.