הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מקלטים

מנחה לאחזקת מקלטים ושימוש דו תכליתי במקלטים ציבוריים

מקלטים לא תקינים - מי אחראי?

החובה לתחזק מקלט, ולשומרו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת, כמחסה מפני התקפה, מוטלת, לגבי מקלט ציבורי, על הרשות המקומית, ולגבי מקלט פרטי, על הדירים.
הפיקוח על תחזוקת מקלטים פרטיים נמסר לרשות המקומית, כאשר היא מונחה בעניין זה ע"י פיקוד העורף.
האחריות לתחזוקת מקלטים ציבוריים מוטלת על הרשות המקומית, אשר מפוקחת בעניין זה ע"י פיקוד העורף.
עבירות הכרוכות בתחזוקת מקלטים נדונות בבית המשפט לעניינים מקומיים, וכתבי אישום מוגשים על ידי פרקליטות המדינה או על ידי תובע עירוני.
מדברים אלה עולה בבירור כי על הרשות המקומית האחריות לדאוג לכך שלא יאוחסנו במקלטים פרטיים חפצים אשר מפריעים לשימוש במקלט כמחסה בשעת חירום, ובאחריותה הישירה לאכוף את תקינותם של מקלטים על הציבור הרחב, כאשר דין זה חל על מקלטים ציבוריים ומקלטים פרטיים כאחת.

האחריות לאחזקתם ותקינותם של המקלטים הציבוריים מוטל על הראשות המקומית. על פיקוד העורף מוטל לפקח על הראשות ולוודא שהיא עומדת בתקנות ובדרישות המוצבות על ידי החוק.
נקבע בתקנה 3 ג לתקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט"ז – 1955, כלהלן:
"היו בתחום רשות מקומית מקלט ציבורי או מחסה ציבורי, או היו מותקנים במקרקעין שבו כל מיתקן או ציוד המשמשים או שנועדו לשמש לצורך התגוננות אזרחית, אף אם המתקן או הציוד כאמור אינם ברשות הרשות המקומית, יחולו לגביהם על הרשות המקומית החובות המנויות בתקנה 3 א."
תקנה 3 א קובעת :
היו ברשות מקומית או באיגוד ערים ציוד או מיתקן המשמשים, או נועדו לשמש, לצורך התגוננות אזרחית, חייבים הרשות המקומית או איגוד ערים:
(1)לשמור על שלמות הציוד או המתקן ולהחזיקם במצב תקין ובאופן שיש בו כדי למנוע נזק לאדם או לרכוש.
(2)...
(3)לתקן על חשבונם כל קלקול או נזק בציוד או במתקן.
פיקוד העורף מוסמך להורות לרשות המקומית להחזיק את המקלטים הציבוריים שברשותה במצב המאפשר את השימוש בהם בכל עת שיהיה צורך בכך, לפי סעיף 12 (א)
(1) לחוק ההתגוננות האזרחית.

האחריות לאחזקת המקלטים המשותפים חלה על הדייר או על ועד הבית. אכיפת אחריות זו ובקרתה מוטלת על הרשויות המקומיות.
לפי סעיף 14 א (א) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א- 1951:
"דיירי בית ובעל מפעל חייבים לפנות, כל אחד מתוך המקלט של הבית או המפעל, את כל המיטלטלין שבו- למעט המיטלטלין שלפי דיני ההתגוננות האזרחית מותר להחזיקם- לשמור על הניקיון בו, ולהחזיקו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה."
הגורמים המוסמכים לאכוף חובה זו על הדיירים הינם:
א. הרשות המקומית- המוסמכת להורות לבעל בית ולבעל מקלט לעשות, כל אחד במקלטו, כל תיקון ושינוי, כדי לאפשר את השימוש במקלט בכל עת כמחסה מפני התקפה- סעיף (ו) לחוק ההתגוננות האזרחית.
כן מוסמכת הרשות המקומית , לפי סעיף 14 א(ד) לחוק ההתגוננות, לפנות מיטלטלין ממקלט שלו פונו על ידי החייב בפינויים (הדיירים או בעל המפעל), וזאת לאחר שניתנה הודעה בכתב, ע"י פקחי העירייה שהוסמכו לכך מטעם ראש הרשות המקומית, לדיירים, 15 יום לפני פינוי המיטלטלין.
עוד מוסמכת הרשות המקומית לבצע, במקום הדיירים, את התיקונים והשינויים במקלט, לפי סעיף 20 לחוק ההתגוננות האזרחית.

האחריות לבניית מוסדות חינוך, ובכלל זה בניית מקלט או מרחב מוגן, נחלקת בין משרד החינוך - האחראי לאישור תוכניות הבניה ולתקצובן, ובין הרשות המקומית - האחראית לביצוע הבנייה בפועל.
המרחבים המוגנים במוסדות חינוך מיועדים לתת מענה מיגוני לתלמידים ולצוות המוסד.
על מנת שהתלמידים והצוות יוכלו לשהות במרחבים המוגנים, יש לשמור על כשירותם התקינה.
הדרישות המיגוניות למרחבים מוגנים במוסדות חינוך הינן גבוהות מאשר הדרישות במרחבים מוגנים במבני ציבור וניתן לראותן בקישור המצורף:
טיוטת התקנות למוסדות חינוך


אי החזקה תקינה של מקלט, ציבורי או פרטי, הינה עבירה על סעיף 24 (ב) לחוק ההתגוננות האזרחית.
כתב אישום בגין עבירה זו יכול להיות מוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, ולא מטעם הפרקליטות הצבאית.
עבירה על סעיף 14 (ו) לחוק ההתגוננות (הסעיף המחייב ביצוע שינויים ותיקונים במקלט פרטי, כדי לאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה, בהוראת השימוש המקומית), נקבעה בצו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס), התשל"ו- 1976, כעבירת קנס.
כן נקבעה בצו הנ"ל, כעבירת קנס, העבירה על שימוש במקלט למטרה שונה מאשר לחסות בו, ללא רישיון מהרשות המוסמכת לשימוש החריג, בניגוד לסעיף 15 (א) לחוק ההתגוננות האזרחית.
במידה וברשות מקומית אומץ "חוק עזר לדוגמא לעיריות (החזקת מקלטים), התשל"ו- 1975", הרי שאי החזקה תקינה של מקלט מהווה עבירה גם לפי חוק העזר העירוני.
כתב אישום בגין עבירה על חוק העזר העירוני, או בגין עבירה על הפרק השלישי לחוק ההתגוננות האזרחית (הפרק הדן במקלטים), יוגש בידי תובע מטעם העירייה .
ראש הרשות המקומית מוסמך להורות על הגשת כתב אישום בעבירות על חוק ההתגוננות האזרחית, לפי סעיף 225 (ב) לחוק סדר דין פלילי (נוסח משולב), תשמ"ב – 1982.
סעיף 55 לחוק בתי משפט, התשמ"ד- 1984, קובע, כי לביהמ"ש לעניינים מקומיים נתונה הסמכות לדון בעבירות על החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק, ובתוספת זו מצוי חוק ההתגוננות האזרחית.
פעולה במישור הפלילי תתבצע באמצעות פנייה לרשות המקומית, ובמקרה המתאים- גם למשטרה.