הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

מידע למשרת

רציפות התפקוד לעורף הצבאי

 

תנאי רישיון השימוש

 

כללי:

1.      השימוש ביישומון "iRescU" (להלן: "היישומון") או בשירותים ובתכנים הניתנים על ידו כפוף לתנאי השימוש להלן. תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים המשפטית בינך (להלן: "המשתמש") לבין צה"ל ופיקוד העורף, הבעלים והמפתחים של היישומון או מי מטעמם (להלן: "מפתח היישומון").

2.      שימוש ביישומון ובתכניו או הורדתו והתקנתו מביעים את הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש ביישומון או בכל שירות הניתן על ידו לכל מטרה שהיא והינך מתבקש להסירו.

 

תנאי הרישיון:

3.      בכפוף לעמדתו בתנאי הרישיון, מפתח היישומון מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי מסחרי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא בכל עת, להשתמש ביישומון, בתוכן ובשירותים הניתנים באמצעותו על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך (להלן: "הרישיון").

4.      אין בתנאי הרישיון כדי להעביר אליך כל זכות ביישומון או בקשר אליו, אלא זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאי הרישיון בלבד.

5.      השימוש ביישומון ובשירותים הניתנים על ידו אינו כרוך בתשלום.

6.      תנאי הרישיון עשויים להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מפתח היישומון וללא הודעה מראש. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומם של תנאי הרישיון המעודכנים ביישומון.

7.      כמו כן, רשאי מפתח היישומון, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי היישומון, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהיישומון תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך כלפי מפתח היישומון.

 

השימוש ביישומון ובתכניו:

8.      היישומון נועד להנגיש מידע לכלל החיילים בצה"ל במגוון תחומים, וביניהם: חילוץ, אב"ך, בטיחות, ת"ש, חינוך, הדרכה, משא"ן ועוד.

9.      המשתמש מתחייב להשתמש ביישומון בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש כמפורט ברישיון זה, וכן להימנע מפגיעה במפתח היישומון ו/או בצדדים שלישיים. אין ברישיון זה כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חוק כלשהי.

10.  השימוש המותר ביישומון ובתכניו הינו אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע המופיע ביישומון או להרשות שימוש כלשהו ביישומון ו/או בתכניו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

11.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע המופיע ביישומון לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע במפתח היישומון, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ ליישומון, לרבות יישומונים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

12.  המשתמש אינו רשאי, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו:

                                 א.         להשתמש ביישומון לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ו/או בלתי מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד היישומון.

                                 ב.         לפגוע או לשבש את פעולת היישומון.

                                  ג.          לעקוף את האמצעים בהם משתמש מפתח היישומון על מנת להגן על פרטיות המשתמשים.

                                 ד.         ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן.

                                 ה.         להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר ליישומון, כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות היישומון.

                                  ו.          לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה ביישומון.

                                  ז.          להפר אי אלו מתנאי ההסכם.

13.  על אף שמבחינה טכנית האפליקציה עשויה להיות זמינה להתקנה ולשימוש גם במדינות נוספות מלבד ישראל, אין לבצע בה שימוש במדינות אלה, אלא ככל שהדבר נדרש במסגרת תפקידו של המשתמש מטעם מפתח היישומון.

 

קניין רוחני:

14.  מפתח היישומון הינו הבעלים או הגורם המורשה לשימוש בכלל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים הכלולים ביישומון, עיצובו הגראפי, מבנה היישומון ומרכיביו. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים ביישומון כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של מפתח היישומון.

15.  המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתוכן המופיע ביישומון, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התוכן או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, בתוכן או בחלק ממנו.

16.  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות באופן ישיר או עקיף או באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפתח היישומון, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.

17.  אין לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיו או קניינו הרוחני של מפתח היישומון, ובכלל זה פעולות כמו תרגום לשפות זרות, הנדסה לאחור (Reverse Engineering), שחזור לשפה עילית (Decompile), שחזור לשפת סף (Disassemble) או שינוי או יצירה נגזרת עבודה המבוססת על היישומון.

18.  יובהר, כי אין במידע ובנתונים המופיעים ביישומון כדי להוות פרסומת או לבטא העדפה של מפתח היישומון, כלכלית, תפעולית או אחרת, למוצר כזה או אחר. המידע והנתונים המופיעים ביישומון, לרבות שמות הכלים המצוינים בו, הינו המידע בו נעשה שימוש ע"י גורמי צה"ל בתחום החילוץ וההצלה. הכלים אשר מופיעים ביישומון הינם כלים אשר נרכשו על ידי מפתח היישומון בהתאם לדרישות כל דין.

 

הגבלת אחריות מפתח היישומון:

19.  היישומון, לרבות השירותים והתוכן המופיעים בו, מוצגים למשתמש As is. מפתח היישומון אינו אחראי לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

20.  זמינות ופונקציונאליות היישומון, התוכן והשירותים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של מפתח היישומון, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, וצדדים שלישיים אחרים. מפתח היישומון לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו.

21.  מפתח היישומון לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או ביישומון.

22.  אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע ביישומון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר , כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע ביישומון לבין הפקודות וההוראות המחייבות בצה"ל, יקבעו פקודות והוראות אלה, לפי העניין, ועל המשתמש לנהוג בהתאם להן. בכל מקרה, אין התרגול באמצעות היישומון מהווה תחליף לתרגולים המתבצעים באופן שוטף בצה"ל.

 

מדיניות פרטיות:

23.  היישומון אינו אוסף מידע אישי על המשתמשים בו.

24.  מפתח היישומון מפעיל מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית ו. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים ביטחון מוחלט, ומפתח היישומון אינו מתחייב ששירותים יהיו חסינים באופן מוחלט.

 

שונות:

25.  תנאי שימוש אלו חלים על השימוש ביישומון, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו, באמצעות כל מכשיר קצה.

26.  מפתח היישומון יהא רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך ליישומון, לתוכן ו/או לשירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות ההסכם או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות מפתח היישומון על פי כל דין.

27.  גרסאות חדשות של היישומון תהיינה זמינות להורדה דרך חנויות היישומונים השונות. מרגע שגרסת היישומון החדשה תהא זמינה להורדה, אין מפתח היישומון אחראי על הגרסה הישנה, ובין היתר, על תקינות היישומון ורמת אבטחת המידע בו, ועל כן יש לעדכן את גרסת היישומון באופן מיידי.

28.  הינך מתחייב לשפות את מפתח היישומון בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך.

29.  השימוש ביישומון וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש ביישומון ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

30.  כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד מפתח היישומון כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת מפתח היישומון ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית בכתב להוראות הרישיון.

31.  רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לשימוש ביישומון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. מפתח היישומון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין מפתח היישומון לבין המשתמש.

32.  תנאי השימוש ביישומון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.