הגדר את הישובים שעבורם ברצונך לקבל התרעה

טיפול בשיחות מטרידים

הנדון: נוהל חסימת מפקדים במרכז מידע פיקוד העורף
1. כללי:
א. מוקד 104 של פיקוד העורף פועל 24/7 ונותן מענה לפניות אוכלוסייה בנושאי התגוננות אזרחית.
ב. במוקד מתקבלות מדי יום עשרות שיחות אשר מוגדרות כשיחות הטרדה.
ג. במהלך 3-4 השנים האחרונות מספר המטרידים עלה באופן משמעותי.
ד. לפני מספר חודשים נכנסה לשימוש במרכז המידע מערכת להקלטת שיחות וזיהוי פונה אשר מאפשרת זיהוי של המתקשר הכוללת את פרטיו ומס' הטלפון ממנו חייג.
2. הנוהל בפועל:
לאור כמות המטרידים הגבוהה המשבשת את פעילותו המבצעית של מרכז המידע הוחלט על חסימת מטרידים עפ"י הנוהל הבא:
א. שיחה תוגדר כשיחת הטרדה ככל שעונה להגדרת ס' 1 ל"חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, תשע"ו 2016":
"שיחה, לרבות צלצול בלא מסר או אמרה, למוקד חירום, שיש בה כדי לפגוע, להפחיד, להקניט, לקלל, ללעוג, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז, לרבות קריאות שווא לעזרה ולפנייה לא לצורך למוקד חירום שיש בה כדי להפריע למוקד החירום בעבודתו"
ב. זיהה המוקדן את השיחה כהטרדה באופן קרוב לוודאי, יקבע די מדובר בשיחת הטרדה.
ג. מרגע שהחליט המוקדן כי מדובר בשיחת הטרדה יזהיר את המטריד עפ"י בנוסח הבא:
"שימ/י לב! הטלפון ממנו אתה מתקשר ומטריד את פיקוד העורף עלול להיחסם לשיחות למוקד 104, כמו כן עשויה להיפתח חקירה פלילית נגדך."
ד. מפקד מרכז המידע יאזין להקלטת השיחה ויבחן האם מדובר בהטרדה.
ה. במידה ויחליט מפקד מרכז המידע שמדובר במטרידן תחסם יכולתו של המטרידן להתקשר בשנית למרכז המידע באופן הבא:
- חסימה ראשונה- 21 יום.
- חסימה שנייה- 60 יום.
- חסימה שלישית- 90 יום.
- חסימה רביעית- חסימה לצמיתות.
ו. מפקד מרכז המידע יתעד את סיבת החסימה כלפי כל מועמד שנחסם. 
3. טיפול בהטרדה בטלפון ציבורי:
במידה וזוהה כי ההטרדה מגיע מטלפון ציבורי והוא עומד בכל התנאים לשיחת הטרדה, תיחסם גישתו לשעה אחת.
4. טיפול בהטרדה של ילדים כמעשה קונדס מטלפון קווי:
היה וזיהה המוקדן כי בשיחת הטרדה, ישנה סבירות שההטרדה אינה בידיעת ההורים, על המוקדן לדווח על כך למפקד מרכז המידע, ולבצע כל מהלך ע"מ לאתר את הורי הילדים ולהודיעם.
5. מטרידים בחירום:
- בשעת חירום כל מי שנחסם והוגדר כמטריד במערכת ישוחרר מחסימה ויוכל לחייג 104.
- לאחר איפוס מטרידים בשעת חירום, אזרח שיתקשר ויטריד את המוקד בזמן חירום ייחסם שוב עד לאירוע החירום הבא באופן מיידי וללא אזהרה מוקדמת.