היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

תנאי שימוש

כללי
השירות הניתן בפורטל החירום הלאומי (להלן: "האתר") נועד לסייע בהסברה לאזרח ביחס להנחיות ההתנהגות להתמודדות עם נגיף הקורונה.
משרד הביטחון ו/או צבא ההגנה לישראל ו/או פיקוד העורף ו/או מי מטעמם (להלן: "רשויות הביטחון") מציעים את השירות הנ"ל בכפוף לתנאים שיובאו להלן. גישה לתכני האתר, וכל שימוש באתר, מותרים בכפוף לתנאים אלה.
רשויות הביטחון שומרות לעצמן את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם רשויות הצבא באמצעות השירות באתר. המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אחריות צה"ל/פיקוד העורף ואחריות מדינת ישראל
המידע באתר זה נאסף, נערך ומעודכן על ידי מערכת האתר, מטעם רשויות הביטחון. המערכת פועלת כמיטב יכולתה על-מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מעודכן ומדויק ככל האפשר. יחד עם זאת, ייתכן שבמידע המופיע באתר נפלו אי דיוקים.
השירות מוצע לציבור כמות שהוא (As is). רשויות הביטחון לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. רשויות הביטחון נוקטות במיטב הכלים הטכנולוגיים על מנת למנוע תקלות ואי דיוקים במידע המופיע באתר. רשויות הביטחון לא יישאו באחריות לטעויות ושגיאות בחומר המוצג בשירות. כמו כן, רשויות הביטחון לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות זה על ידי המשתמש או צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
רשויות הביטחון לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט ולרבות נזקים שיגרמו כתוצאה מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות.
השירות עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי רשויות הביטחון, אלא בידי צדדים שלישיים. אין לרשויות הביטחון שליטה על אתרים אלה ואין רשויות הביטחון נושאות באחריות לתכנים המופיעים בהם או לאבטחה בשימוש בהם. אין רשויות הביטחון אחראיות בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג במידע שמופיע באותם אתרים. כמו כן, רשויות הביטחון לא יישאו באחריות בגין נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתרים. יובהר, כי בעת עריכת הקישורים לאתרים החיצוניים באתר, נמצא כי המידע בהם תואם את מטרותיו הכלליות של האתר וכי הקישורים עצמם תקינים לאותה העת. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר ולכן אין לפרש קישורים לאתרים אחרים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי רשויות הביטחון לאתרים המקושרים או למפעיליהם, לבעליהם או ליוצריהם, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצא בהם, או למוצרים המוצגים בהם.

פרסומים אחרים של צה"ל/פיקוד העורף ומדינת ישראל
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום רשמי בכתב של מדינת ישראל, לרבות הנחיות משרדי הממשלה השונים להתמודדות עם נגיף הקורונה בתחומים המצויים באחריותם, יגבר החיקוק או הפרסום.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום רשמי אחר של רשויות הביטחון, יקבעו רשויות הביטחון בלבד איזה מהם ייחשב נכון.

שימוש בתכני האתר
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ובהתאם לאמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי רשויות הביטחון, לרבות היצירות המפורסמות באתר זה, שייכות למדינת ישראל, למשרד הביטחון ולצה"ל, אלא אם כן צוין במפורש כי זכויות היוצרים בתוכן שייכות לגורם אחר. ביצירות בהן זכות היוצרים שייכת לגורם אחר, רשויות הביטחון פעלו לקבלת רישיון שימוש בהן תוך מתן מזכה (קרדיט) בהתאם להוראות הדין. אם נפלה טעות במתן מזכה, רשויות הביטחון מצרות על כך, ויקדמו בברכה קבלת פנייה לשם תיקון הטעות בכתובת האלקטרונית:
[להוסיף את הכתובת אליה רוצים להפנות]

זכויות אלו חולשות, בין היתר, על הטקסט, תמונות, איורים ומפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "היצירות המוגנות"). רשויות הביטחון מתירות למשתמש לעשות שימוש הוגן ביצירות המוגנות המצויות באתר, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לתנאים הבאים:
• כל יצירה מוגנת תובא בשלמותה, כפי שהובאה באתר, למעט שינויים הכרוכים בעריכה לשם התאמה צורנית לאתר המפרסם. אין לבצע ביצירה המוגנת כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס ליצירה המוגנת, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בה.
• כל יצירה מוגנת תפורסם אך ורק בצירוף ייחוסה באופן ברור לרשויות הביטחון ולאתר ולהם בלבד.
• כל יצירה מוגנת תפורסם אך ורק בצירוף קישורית (Link) לעמוד הרלבנטי באתר.
• אין לעשות ביצירות המוגנות שימוש למטרות פרסומת מסחרית או שימוש מסחרי אחר.
• כל שימוש בתמונות ו/או סרטים מאתר זה בהם נראים בני אדם, ייעשה על-פי דין. אין לראות בפרסום תמונתו של אדם באתר זה, משום הסכמה של אותו אדם, או משום מתן רשות מטעם רשויות הביטחון, לכל שימוש אחר בתמונתו.
• השימוש בסמלי רשויות הביטחון המופיעים באתר ייעשה בכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת סמלים, התשל"ד-1974.
אין במדיניות זו כדי להטיל אחריות כלשהי על רשויות הביטחון, בנוגע לשימוש ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים השייכות לגורמים אחרים. כל המשתמש ביצירה המופיעה באתר צה"ל, אשר מוגנת בזכויות יוצרים השייכות לאחר, מחויב לנהוג על-פי דין.

מדיניות פרטיות
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (hits) באתר.
• "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
• מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להיכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות" ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
• במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או כל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.