היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

הנחיות, מפרטים ותקנות

התורה המקצועית בנושא תכנון מרכיבי המיגון וההנחיות בתהליכי התכנון והרישוי

מיגון – תקינה וטפסים

פיקוד העורף אחראי לתחום המיגון מתוקף חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 1951. סעיף 14 (ג') לחוק קובע כי "לא יינתן היתר על פי שום חוק הדן בתכנון ובבניה להקמת בית או מבנה שהוא כולו או בעיקרו מפעל, או להקמת תוספת להם, אלא אם תכנית הבניה שעליה יינתן ההיתר כוללת התקנת מקלט לבית, למבנה או לתוספת להם, או שתכנית התוספת להם כוללת הגדלת המקלט הקיים כפי שהרשות המוסמכת אישרה אותה, או שניתן, לפי סעיף זה, פטור מחובת הקמת המקלט או הגדלתו".

מתוקף סמכות זו, פיקוד העורף מפרסם את התורה המקצועית המוסדרת בנושא תכנון מרכיבי המיגון וכן את ההנחיות המנהליות בתהליכי התכנון והרישוי, לפי החלוקה הבאה:

  • חוקים (חקיקה ראשית): חוק ההתגוננות האזרחית 1951.
  • תקנות (חקיקת משנה): תקנות המפרטים לבניית מקלטים 1991.
  • הנחיות פנימיות: הנחיות ענף, מפרטים ונהלי משרדי המהנדס.

 לאחרונה הושלם "מידעון ממחושב למתכנן מרחבים מוגנים", שכולל אלגוריתם חכם המכיל 119 אפשרויות לניתוב וסינון חומרי תכנון על פי אופי המבנה המתוכנן. כאשר מתכנן בוחר לתכנן מבנה בסקטור מסוים, המערכת מציגה לו רק את החומרים התכנוניים הרלוונטים למבנה זה ובכך נחסך זמן יקר.


להלן התקינה והמפרטים הנדרשים:

הנחיות

עדכון שני: הנחיית ענף בנושא הטמעת מפרט הנדסי במרחבים מוגנים - הנחייה המסבירה את דחיית פרסום המפרט למועד מאוחר יותר לצורך טיוב המסמך ומציאת פתרונות לגמישות תכנונית.

הנחיה לתוקף אישורי הג"א- הנחיה לתוקף אישורי פיקוד העורף לבנייה חדשה ופטור.

נוהל אופן עריכת נספח מיגון והגשתו - נוהל המסביר את אופן עריכת נספח המיגון הנדרש וצורת הגשתו במערכת רישוי מקוון של פקע"ר ( מערכת מא"ה) נוהל זה משלב עזרתיים חזותיים רבים אשר מטרתם להבהיר את כללי העריכה וההגשה.

הנחית ענף מרכזת בתחום מוסדות בריאות - הנחיה מרכזת בתחום מוסדות בריאות המבהירה את הפתרונות וסייגים למיגון מוסדות אלו.

הנחיית ענף מרכזת בתחום מוסדות חינוך - הנחיה מרכזת בתחום מיגון במוסדות חינוך המבהירה את הפתרונות והסייגים למיגון מוסדות אלו בחלוקה לפי סוג ואפן הבניה ופירוט צורת החישוב.

הנחיית ענף מרכזת בתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים - הנחייה המפרטת את הסוגיות בתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים, וקווי היסוד לתכנון.

נוהל הגשת בקשה לפטור 2020 - נוהל המסביר את אופן ומהות הגשת הבקשה לפטור ממיגון ואופן עריכת בקשה זו.

טופס בקשה לפטור ממיגון – כללי - טופס הנדרש למילוי לבקשה לפטור ממיגון.

טופס בקשה לפטור לשימוש חורג גן ילדים - טופס הנדרש למילוי לבקשה לשימוש חורג לגן ילדים או מעון יום.

דו"ח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור - מסמך הנדרש למילוי על ידי המתכנן המצהיר על תקינות המרחב המוגן לצורך קבלת פטור ממיגון.

דו"ח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור - מסמך הנדרש למילוי על-ידי המתכנן המצהיר על תקינות המקלט לצורך קבלת פטור ממיגון.

פירוט בקשות להיתר אשר אינן דורשות התייחסות פיקוד העורף - מסמך המגדיר בקשות שאינן דורשות את התייחסות פיקוד העורף ושבגינן לא נדרש להגיש בקשה במערכת.

הנחיות בקרים מורשים - הנחיות לבקרים הג"א מורשים לפיהן יפעילו את סמכותם.

תנאי כשירות בקר מורשה מטעם פיקוד העורף - תנאי הכשירות לבקרים מורשים בהם עליהם לעמוד.

הנחייה מספר 61 - ירידת קירות - הנחייה המסבירה את אופן תכנון המשך הקירות ההיקפיים של המרחב המוגן עד היסודות.

הנחייה מספר 62 – תקרת מעבר (טרנספורמציה) - הנחייה המסבירה את אופן הביצוע של תקרת מעבר (טרנספורמציה) במקום המשך ירידת הקירות ההיקפיים של המרחב המוגן עד היסודות.

הנחייה לפיצול דירות בהתאם לתיקון 117 - הוראת שעה - הנחיה המסבירה את המדיניות בפיצול דירה קיימת וההקלות החלות עבור מקרה זה על אופן המיגון. 

הנחייה מספר 17 - ברזל זיון לשימוש במרחבים מוגנים - הנחיה בנושא הברזלים הנדרשים באלמנטי המרחב המוגן.

הנחייה מספר 28 - בדיקת חוזק הבטון – הנחייה המפרטת את התנאים ותוצאות בדיקת הבטונים שיש לקבל על מנת שהבדיקה תחשב תקנית.

הנחייה מספר 29 - שינוי מדיניות הבדיקה בעקבות פרסום תקנים חדשים - תקרות תותבות, שירותים כימיים ומערכות אוורור וסינון - הנחיה המסבירה את המדיניות בנוגע לתקרות תותבות במרחבים מוגנים.

הנחייה מספר 32 - מיגון בפרויקט תמ"א 38 - הנחיה ובה דרישות המיגון (המקלות) למיזמי תמ"א 38.

הנחייה מספר 53 - ברזל בכיס חלון נגרר – הנחייה המפרטת את פרטי הקונסטרוקציה לתכנון בכיס חלון הדף נגרר במרחב המוגן.

הנחיה מכולות חומ"ס - הנחיה למיגון חומרים מסוכנים באמצעות מכולות מיגון.


מפרטים

מפרט לבחינת הגנה על דלת המרחב המוגן - מסמך המפרט את הטכניקה לבחינת הצורך בהגנה על דלת המרחב המוגן ופתרונות משלימים כגון: סוגי דלתות מוגברות. 

מנחה מיגון מוסדות רווחה - מסמך המפרט את עקרונות תכנון המיגון עבור מוסדות רווחה בצירוף התנאים הייחודים עבור כל מוסד.

שיפורי מיגון קלים - מפרט טכני לחיזוק של חדרים במבני מגורים קיימים - מפרט טכני לביצוע חיזוק חדרים קיימים באמצעות פחים קלים.

מפרט לשיפורי מיגון - חיזוק ואטימה של חללים במבנים - מפרט טכני לביצוע חדרים מחוזקים באמצעות בטון.

מפרט לאיטום מעברי צנרת במרחבים מוגנים - מפרט טכני המציין את הכללים להתקנת מעברי צנרת במרחבים מוגנים. 

מפרט לאיטום מעברי צנרת באמצעות מערכת אטמים מודולאריים מעוצבים - מפרט לאיטום צנרות באמצעות אטמים מודולאריים.

מפרט למתקן מעבר כבלים וצינורות בקירות מרחבים מוגנים על בסיס חומרים משחתיים - מפרט לאיטום צנרות באמצעות חומרים משחתיים.

מפרט חדר מדרגות מוגן - מפרט לבניית חדר מדרגות כמרחב מוגן בהתאם לדרישות המפורטות.

מפרט לבניית חדרים "רטובים" במרחבים מוגנים - מפרט לבניית מקלחות ושירותים בתוך מרחב מוגן בהתאם לדרישות התקן הישראלי.

מפרט למרחב מוגן חיצוני עורפי - מפרט לבניית מרחב מוגן אשר הכניסה אליו חיצונית ולא מתוך מבנה.

טבלת גודל פתחים מותרים ללא קיר מגן וקוטר מוטות הזיון הנדרש בקירות מרחב מוגן.

מפרט לפרטי ריתום קונסטרוקציה במרחב מוגן – מסמך המפרט את כלל סוגי פרטי הריתום וריתום מסגרות המגן במרחב המוגן. 

מנחה לתחזוקת מקלטים ולשימוש דו תכליתי במקלטים ברשויות המקומיות - מנחה לתחזוקת מקלטים ציבוריים ונוהל בחינה להריסתם.

צו קביעת אזורים קדמיים - רשימת היישובים הקדמיים בהם נכללים דרישות מיגון מוגברות.

מערכת פתיחה אוטומטית ובקרת מקלטים - ממסך המפרט את פעילת מערכת לפתיחת מקלטים אוטומטית מרחוק כאשר יש אזעקה.

מפרט לבניית מרחב מוגנים טרומיים - מפרט לבניית מרחבים מוגנים אשר עשויים חלקים במפעל ואינם יצוקים בשטח.


תקנות

תקנה אחודה - איחוד והטמעה של כלל העדכונים והתקנות - תקנה כוללת המאחדת מספר תקנות בנושא מרכיבי המיגון המאושרים.

מדיניות הפטורים - התנאים והכללים בדבר מתן פטור מהקמת מקלט או הגדלתו - מדיניות פיקוד העורף לבחינת קבלת פטור מחובה לבניית מרחב מוגן או הגדלתו.

עדכון לתקנות המפרטים - מרחבים מוגנים ביישובים קדמיים - תקנות המגדירות עקרונות מיגון מוגברים לישובים קדמיים בגבולות הארץ.

תקנה מספר 7246 - תקנות למוסדות בריאות - תקנות מיגון למוסדות בריאות ובתי חולים הפורטים את עקרונות התכנון.

טיוטת התקנות למוסדות חינוך - תקנות מיגון למני מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים.

תקנה מספר 7878 - מיגון במבני תיירות - תקנות מיגון למבני תיירות – בתי מלון.

תקנה מספר 7676 - נגישות במקלטים - תקנות המגדירות נגישות במרחבים מוגנים.

תקנה מספר 7396 - דרכי אחסנה של חומרים מסוכנים - תקנות מיגון למפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים.

תקנה מספר 6651 - תקנות גובה המבנים, רוחב המדרגות ותוספת מעליות - תיקונים ברשומות בנושאי מיגון.

תקנה מספר 6869 - תקנות המחייבות התקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים מוגנים - תקנות החובה להתקנת מערכות סינון במרחבים מוגנים.

תקנה מספר 6880 - איסור שימוש ברשתות מברזל המשוך בקור ותיקון טעויות סופר - תיקונים ברשומות בנושאי מיגון.