היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

היערכות ארגונים למצבי חירום

במצבי חירום, מערך ההתגוננות במפעלים או מוסדרות נדרש להתבסס על האמצעים ועל כוח האדם שלו בלבד. כך מכשירים את העובדים

בעלי מפעלים או מוסדות אחראים להתגוננות האזרחית בתחומם, בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א 1951 ולתקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם) התשל"ג 1973.


מבנה מערך ההתגוננות

מערך ההתגוננות במפעל או במוסד נדרש להתבסס על האמצעים ועל כוח האדם שלו בלבד. מספר הצוותים שנדרשים לעסוק בנושא והרכבם משתנה בין המפעלים והמוסדות ומותאם בין היתר לאופי המפעל או המוסד.

בראש מבנה המערך עומד מנהל המפעל או המוסד, ובכפוף אליו ממונה הג"א. בכפוף לממונה הג"א מוצב סגן, צוות כיבוי אש, צוות תחזוקת מרחבים מוגנים, צוות עזרה ראשונה וצוות טיפול בעובדים. אם במפעל מוחזקים חומרים מסוכנים יש למנות גם צוות חומרים מסוכנים שכולל חוליית נטרול ואיטום, וחוליית הערכת סיכונים. במידת הצורך, יש למנות גם צוות חילוץ.


מינוי ממונה התגוננות אזרחית - התוקף החוקי

תקנות ההתגוננות האזרחית (פרק ג') מורות לבעל "מפעל מוסדר" למנות עובד לתפקיד מפקד או מפקדים לענייני התגוננות אזרחית (הג"א). "מפעל מוסדר" הוא אחד מאלה:

1. מפעל שבו מועסקים 10 עובדים או יותר. במוסד חינוך או בבית חולים - גם אם מספר העובדים המועסקים הוא פחות מ-10.

2. מפעל שבו מועסקים פחות מ-10 עובדים והוא נמנה עם סוג מפעלים שהוכרזו על ידי שר הביטחון כמפעלים רגישים, בהתחשב בחומרים או בציוד המוחזקים בהם, בפעולות המתנהלות בהם או במבנים שבהם הם מתנהלים.

3. מפעל משותף - שני מפעלים או יותר המצויים במבנה אחד ושמועסקים בהם ביחד עשרה עובדים או יותר.


משימות ממונה הג"א

• להוות גורם מקצועי ומיישם להוראות ההתגוננות על פי אופיו ומהותו הייחודי של המפעל.

• תיאום כל פעילות ההתגוננות במפעל עם בעל המפעל או מנהלו.

• קביעת מבנה הצוותים הנדרשים והרכבם ומינוי עוזרים כנדרש.

• במידת הנדרש - תיאום פעילות ההתגוננות במפעל עם קצין המפעלים המחוזי בנושאי חומרים מסוכנים (או עם נציגים מטעמם).


מיהו ממונה הג"א?

• חבר הנהלה או עובד בכיר או הממונה על הביטחון או הבטיחות (מומלץ).

• פטור משירות מילואים, או עובד המוצב ליחידת הריתוק המשקי המפעלית. לחלופין, יש לוודא שסגנו יהיה פטור או מרותק משקית.

• התמצאות במערכת ההתגוננות במפעל.

• בעל ידע ובקיאות בכל הנעשה במפעל.


תפקידי ממונה הג"א ברגיעה

• תכנון מערך ההתגוננות במפעל או במוסד, ארגונו והתאמתו לסוג המפעל, לגודלו ולאופיו.

• הכנת נוהל חירום "תיק שטח לשעת חירום" - יש פורמט לזה שצריך לשים פה…. מאושר על ידי מנהל המפעל.

• בחינת ההסכמים מול הספקים של המפעל ווידוא המשך מתן שירותים גם בשעת חירום.

• הקמת צוותי התגוננות מפעליים או מוסדיים, הכשרתם לייעודם ותרגולם.

• יצירת שיתוף פעולה עם מפעלים סמוכים (משפיעים או מושפעים) בתרגילים משותפים או באיחוד יכולות.

• במפעל המחזיק חומרים מסוכנים - וידוא קיומה של תכנית לטיפול בחומרים מסוכנים על ידי הקטנת רמות מלאי, נטרול, מיגון באמצעות קירות מגן, פינוי חומרים רעילים לשטחי פינוי, כפי שתואם עם קצין המפעלים המחוזי של פיקוד העורף. מידע נוסף על אחריות מרכז חומרים מסוכנים בפיקוד העורף.

• הכנת תכנית להגנת אזורים אסטרטגיים במתקן, חיוניים או כאלה שעלולים להוות סיכון.

• תיאום הדרכת עובדים וצוותי התגוננות במפעל בהתגוננות עצמית ברגיעה ובחירום בסיוע מדריכות החירום של פיקוד העורף. ניתן לתאם הדרכות באמצעות פניה בפורטל חירום לאומי או במרכז מידע בטלפון 104.

• עריכת תרגילי התגוננות במפעל לצוותי הכבאות וההצלה, עזרה ראשונה, סריקה, חילוץ, חומרים מסוכנים, כוח אדם, בתיאום עם קצין האוכלוסייה המחוזי של פיקוד העורף.

• הכנת תיקים שבהם יפורטו הפעולות והנהלים השונים לביצוע בעת הכרזת מצב חירום, כגון הפעלת חדר מצב, הפעלת צוותי כוננות, בחינת איוש תפקידים חיוניים מוכנות ציוד החירום (מקלטים, מרחבים מוגנים, תקינות ממ"מים ועוד), ואם הדבר רלוונטי - תיק

• תכנון להקטנת רמות מלאי חומרים מסוכנים ונטרולם).

• קביעת אותות אזעקה פנימיים - בהתאם לצורך.

• תכנון ההצטיידות בציוד בטיחות ובציוד התגוננות כמפורט בארגון הבטיחות במפעל או במוסד, רכישתו ופיקוח על תחזוקתו ועל כשירותו.

• וידוא טיפול במקלטים, במרחבים המוגנים ובציודם.

• תכנון "נוהל שמרטפיות" - בתיאום עם משרד החינוך או עם הרשות המקומית.

• תכנון חלוקת העובדים למרחבים המוגנים ומסלולי הגישה אליהם.

• מינוי אחראי לכל מרחב מוגן והכנת רשימות שמיות של כל העובדים הצפויים להיכנס למרחב המוגן שבאחריותו בשעת חירום. יש לתקף את הרשימות השמיות אחת לחצי שנה או במידת הצורך.

• פיקוח ובקרה על כל הצוותים הפועלים במפעל.


תפקידים בשגרת חירום

• עדכון בעל המפעל או מנהלו על מצב הכוננות של מערך ההתגוננות במפעל.

• בדיקת איוש התפקידים החיוניים בסיוע הממונה על כוח-האדם.

• הסתייעות במגוייסי חוץ ובמתנדבים בהתאם לצורך.

• בדיקת כשירות ציוד ההתגוננות והשלמתו בהתאם לצורך.

• פרסום הנחיות התנהגות לעובדים ולבאי המפעל לפי חוק ההתגוננות האזרחית, הנחיות פיקוד העורף והמשרד הממשלתי או הרשות הייעודית.

• תיאום שיתוף הפעולה מול גופי ההצלה השונים והרשות המקומית בהתאם לצורך.

• ביצוע תכנית הגנת המתקנים המסוכנים והחיוניים.

• וידוא מוכנות להקטנת רמות המלאי של החומרים המסוכנים או לנטרולם, לפי הנחיות פיקוד העורף.

• ביצוע תרגילים ורענון לצוותים, הכוללים ירידה למקלטים, הטמעת נושא חומרים מסוכנים, כיבוי  אש והתמודדות עם דילמות.

• וידוא עדכניות רשימות העובדים הצפויים להיכנס למרחבים המוגנים מול אחראי מרחבים מוגנים.

• תרגול כניסה למרחבים המוגנים לכל העובדים.

• הטמעת ההנחיות היומיות (מדיניות ההתגוננות) של פיקוד העורף במפעל או במוסד.


תפקידים בעת אירוע בתחום המפעל

• העברת דיווח מיידי על האירוע למשטרת ישראל, לרשות הכבאות וההצלה, למשרד הממשלתי ולרשות הייעודית וכן למפעלים סמוכים או לכאלה העשויים להיות מושפעים מהאירוע. הדיווח על האירוע כולל: מימדיו, מספר הנפגעים ופעולות ההתגוננות שננקטו.

• במקרה הצורך יש לבקש עזרה מידית מכוחות הביטחון, ממד"א, מרשות הכבאות וההצלה וממשטרת ישראל.

• עד להגעת גופי ההצלה לשטח האירוע - ניהול הטיפול באירועי כיבוי, עזרה ראשונה, חומרים מסוכנים, פינוי נפגעים וחילוץ.

• הכוונת כוחות הביטחון למקום האירוע. דיווח על הפעולות שננקטו עד כה והעברת נתונים על המבנה, על הנפגעים והלכודים, על דרכי הגישה וכדומה.

• קביעת שטח כינוס לכוחות.

• "העברת מקל" מסודרת למשטרת ישראל עם קבלת האחריות על האירוע.

• במקרה של אירוע מתמשך השתתפות בחפ"ק אחוד.


תפקידים בסיום האירוע

• תחקור האירוע.

• פרסום מסקנות ולקחים.

• הטמעת הלקחים בתהליך הלמידה של הצוותים.

• החזרת כל הציוד לכשירות מלאה.

• ביצוע בדיקת תשתיות של האזור הפגוע.

• הצבת שמירה ומניעת גישה למקומות מסוכנים.


תיאום הכשרות 

תיאום הדרכות לממוני הג"א עבור הרשויות המקומיות - יש לפנות למנהל אגף הביטחון או קב"ט רשותי, שיבצע תיאום מול ענף האוכלוסייה במחוז הרלוונטי.

קורס ממונה הג"א למפעלים חיוניים - יש לפנות לרשות הייעודית או לממונה החירום במשרד הממשלתי, שיבצע תיאום מול מדור משרדי ממשלה במחלקת אוכלוסייה של פיקוד העורף.