היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

תוכנית הרמזור - שגרת חיים לפי יישובים

הנחיות הממשלה לניהול שגרת החיים בהתמודדות עם נגיף הקורונה חלות כעת על כלל הארץ, במטרה להוריד את רמות התחלואה הגבוהות מקורונה. כאשר רמת התחלואה תרד, צפויה לשוב ולפעול תוכנית הרמזור, המאפשרת התייחסות דיפרנציאלית בהתאם לרמת התחלואה של כל יישוב

במסגרת המאבק בנגיף הקורונה וכחלק מהמאמץ להורדת רמת התחלואה, הנחיות הממשלה לניהול שגרת החיים בהתמודדות עם הנגיף בתקופה זו חלות על כלל הארץ, ללא התייחסות דיפרנציאלית בהתאם לרמת התחלואה ביישובים. זאת, למעט אזורים שהורכזו כאזור מוגבל ושבהם חלות הגבלות מחמירות יותר, בשל רמת תחלואה גבוהה מאוד.
מידע אודות ההנחיות העדכניות.

כאשר רמת התחלואה הארצית תרד בצורה משמעותית, צפויה לשוב ולפעול תוכנית הרמזור, שמאפשרת התמודדות דיפרנציאלית עם התפשטות הנגיף, בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים ועל בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים.

תוכנית הרמזור

תוכנית הרמזור מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית.
כלי הניהול וקבלת ההחלטות המכונה "הרמזור" מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה, שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו. סיווג בצבע ירוק מעיד על תחלואה נמוכה ומאפשר פעילות מותאמת, בעוד שסיווג אדום מעיד על תחלואה גבוהה ועל כן הטלת הגבלות התקהלות מחמירות יותר. 
בכל היישובים, ללא קשר לצבע היישוב, תהיה הקפדה מלאה על הנחיות ממ"ש – מרחק, מסכה ושטיפת ידיים.

משמעות צבע היישוב על שגרת החיים

סיווג וצבע היישוב ייקבעו על-פי אחוז החולים החדשים, קצב גידול התחלואה ואחוז החולים החיוביים מסך הבדיקות, בהתאמה וביחס לכמות התושבים.
צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב, וכתוצאה מכך ייקבעו ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים. בהתאם לכך, ייקבעו הפעולות שעל המדינה, הרשות המקומית ותושבי היישוב לעשות כדי להוריד את רמת התחלואה.
הפעולות שיבוצעו במסגרת הרשות המקומית לשם תמיכה בשינוי והורדת מגמת התחלואה בתחומה, יכללו את הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי התשאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת.
חישוב מצב התחלואה ביישוב יתפרסם לציבור אחת ליום, אולם שינוי סיווג וצבע היישוב יתבצע אחת לשבועיים לפי ממוצע הנתונים בשבוע האחרון, על-מנת לאפשר תקופת זמן מספקת לביצוע תהליכי שיפור ושינוי.

יישוב ירוק – יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה נמוכה ולכן תתאפשר בו פעילות מקסימלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך הקפדה על ההנחיות על מנת לשמור על מצבו של הישוב.

יישוב צהוב - יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה בינונית. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות מצומצמת יותר של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, הכוללים ביצוע אכיפה אפקטיבית, הגנה על אוכלוסייה בסיכון והסברה ממוקדת.

יישוב כתום - יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות מצומצמת יותר של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, הכוללים הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי התשאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת. לפירוט המדיניות ביישוב כתום .

יישוב אדום - יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה מאוד. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות מינימלית בלבד של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה, הכוללים הוצאת חולים למלוניות החלמה, ביצוע אכיפה קפדנית של בידודים, הסברה ממוקדת ואפקטיבית לשם שמירה על ההנחיות והגנה על אוכלוסיות בסיכון.

"אזור מוגבל" - ישוב המסווג כאדום ושלא יצליח להוריד את רמת התחלואה בו, יועלה לדיון ובחינה במסגרת "וועדת שרים לאזור מוגבל". בדיון יוחלט האם להכריז עליו או על חלק מהשכונות ביישוב כ"אזור מוגבל".
למידע והנחיות לאזורים שהוכרזו כמוגבלים 

מדיניות אזורית המותאמת למצב התחלואה ביישוב

ההגבלות לעניין ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים ייקבעו בכל אזור בהתאם לסיווג היישובי, פרט למספר תחומים בהם קיימת הסדרה ארצית ואחידה.
ההגבלות בהם קיימת הסדרה ארצית הם בתחומים המהווים תנאי חיוני לתפקוד המשק או בתחומים שמעצם מהותם אינם אזוריים. מקומות אלו כוללים פעילות מסגרות רווחה ופעילות מוסדות המקיימים פעילות חינוך פורמאלית, פעילות התחבורה הציבורית והתעופה, פעילות מקומות עבודה (למעט לעניין קבלת קהל), אירועי תרבות וספורט, שמורות טבע, גנים לאומיים, אתרי מורשת והמקומות הקדושים, מוזיאונים וקניונים.

ההתקהלויות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים תוגבל לפי אחוז מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק. אם אין תפוסה מירבית תחושב התפוסה לפי אדם ל-4 מ"ר, כל עוד כמות האנשים לא תעבור את הגבלת ההתקהלות הקבועה בהחלטה, בהתאם לצבע היישוב.

 

כך תחושב הגבלת ההתקהלות בהתאם לצבע היישוב

במקום ללא רישיון עסק (שטח פרטי או ציבורי) או בעסק אשר לא מגודר לו התפוסה המותרת - הגבלת ההתקהלות תחושב לפי אדם ל-4 מ"ר כל עוד כמות האנשים לא תעבור את הגבלת ההתקהלות הקבועה לצבע היישוב.
בעסק בעל הגדרה של תפוסה מותרת ברישיון עסק - הגבלת ההתקהלות תחושב לפי אחוז מהתפוסה המותרת וכל עוד וכמות האנשים לא תעבור את הגבלת ההתקהלות הקבועה לצבע היישוב.